Privacy, cookies & algemene voorwaarden

“Next Tech Sprl.”

Next Tech Sprl. verbindt zich ertoe uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens op correcte en transparante wijze, conform de bepalingen van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd waarom we persoonlijke informatie verzamelen van mensen die onze website bezoeken en hoe we deze gebruiken.

Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens met een persoonlijk karakter (hierna “gegevens” genoemd) die wij verzamelen om u de diensten van Next Tech te kunnen aanbieden.

Door gebruik te maken van onze website, of door uw gegevens aan ons bekend te maken, gaat u akkoord met de praktijken die beschreven staan in dit Privacybeleid.

Gebruik onze website niet en geef uw gegevens niet aan ons door indien u niet akkoord gaat met de bepalingen van dit beleid.

 

Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Next Tech Sprl. (hierna “Next Tech”), met als maatschappelijke zetel 89 Route du Condroz, 4121 Neupré (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0637.917.530, is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens met een persoonlijk karakter (hierna “gegevens” genoemd) die u rechtstreeks op de website www.touch-reality.com verschaft.

 

Welke zijn de gegevens die wij verzamelen, waarom en op welke juridische grondslag?

Dit gaat over de verschafte gegevens wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief. Wij gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten, van nieuws over Next Tech.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken, door een schriftelijk verzoek in te dienen of door op de link ‘uitschrijven’ te klikken die u kunt terugvinden in onze e-mails.

Welk soort gegevens?

Dit kan gaan om uw achternaam, voornaam, beroep, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, informatie over uw internetverbinding (IP-adres, locatie, enz.), enz.

Deze gegevens kunnen tijdens uw bezoek aan onze website worden verzameld of wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

Terwijl u onze website bezoekt, kunnen sommige gegevens worden verzameld voor statistische doeleinden. Het gaat met name om uw IP-adres, het geografische gebied van waaruit u deze bezoekt, de dag en het tijdstip van uw bezoek, en de geraadpleegde pagina’s. Door gebruik te maken van onze website gaat u uitdrukkelijk akkoord dat deze gegevens worden verzameld voor statistische doeleinden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Cookies zorgen ervoor dat u optimaal kunt navigeren op onze website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website nogmaals bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de website. Op deze manier herkent de website uw browser en kan deze bijvoorbeeld uw taalvoorkeur onthouden. Cookies hebben doorgaans ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (deze worden sessiecookies genoemd), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs tot op het ogenblik dat ze manueel worden verwijderd (deze worden permanente cookies genoemd).

Welke cookies worden gebruikt?

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang nodig is voor de activiteiten waarvoor ze werden verzameld. Deze gegevens worden bewaard en gebruikt tot op het ogenblik dat u ons uitdrukkelijk vraagt dit niet meer te doen, en conform de geldende wetgeving.

 

Aan wie kunnen uw gegevens worden overgedragen?

In het kader van de uitvoering van onze diensten kan Next Tech bepaalde taken uitbesteden, gedeeltelijk of volledig, aan technische toeleveranciers die contractueel met ons verbonden zijn (van de informatiebeveiliging, webhosting, …). Zij kunnen enkel toegang verkrijgen tot uw gegevens voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectievelijke taken.

Next Tech verkoopt op geen enkele wijze uw persoonlijke gegevens aan derden en draagt deze ook niet aan derden over, behalve indien het een wet of gerechtelijke beslissing moet naleven.

Next Tech gebruikt een externe dienst waarmee we onze nieuwsbrieven versturen, namelijk MailChimp. Wij verstrekken dus bepaalde informatie aan MailChimp, zoals uw e-mailadres, naam, taal en land. MailChimp verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van zijn privacybeleid en cookieverklaring.

 

Wat zijn uw rechten?

Wij beantwoorden zo spoedig mogelijk uw aanvragen en dit uiterlijk 30 (dertig) dagen na ontvangst.

Recht op toegang

U hebt het recht om te allen tijde en gratis uw gegevens in te kijken, door een e-mail te sturen naar info@touchreality.be of door een gedateerde en gehandtekende brief te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van “Next Tech”.

Recht op rechtzetting

U hebt het recht te eisen dat onjuiste gegevens worden verbeterd en dat ongepaste of overbodige gegevens worden verwijderd, door een e-mail te sturen naar info@touchreality.be of door een gedateerde en gehandtekende brief te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van “Next Tech”.

Recht om te worden vergeten

Wanneer u wilt dat uw gegevens niet meer worden verwerkt en wanneer u aan de voorwaarden voldoet om te vragen dat uw gegevens worden gewist conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, zal Next Tech uw gegevens verwijderen.

Recht van bezwaar

U beschikt over een recht van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden. U kunt uw recht van bezwaar uitoefenen door op de link ‘Uitschrijven’ in onze e-mails te klikken.

Recht op de beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de gegevensverwerking van Next Tech te bekomen, conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Links naar andere websites en diensten

Onze websites kunnen links bevatten naar externe websites, en sommige van onze diensten geven u toegang tot de diensten van derden (organisatoren, promotors, commerciële partners en sociale netwerken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en diensten van derden of hun praktijken op het vlak van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees de privacyverklaringen van de externe websites of diensten die u vanaf onze websites of diensten gebruikt.

 

Clausule inzake de beperking van de aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Next Tech is beperkt tot directe schade, met uitzondering van alle indirecte schade. Next Tech kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals het verlies van gegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, verhoging van de algemene kosten of storing van de planning. Deze lijst is niet-limitatief.

 

In geval van geschillen

Vorderingen, klachten of verwijten moeten gericht worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van Next Tech.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze bepalingen worden beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig de Belgische wetgeving, die exclusief van toepassing is in geval van geschillen.

Geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost binnen een maand nadat deze zijn ontstaan, waarbij deze termijn kan worden verlengd mits goedkeuring door de partijen, mogen door de meest gerede partij voor de Franstalige gerechtshoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Luik worden gebracht, die de enige bevoegde rechtbanken zijn.

 

Datum van inwerkingtreding

Dit privacybeleid werd opgesteld en is in werking getreden in mei 2018. Next Tech behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken gedeelten van dit beleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wij raden u dan ook aan om dit document regelmatig te raadplegen.

 

Gebruiksvoorwaarden van de website

  1. AUTEURSRECHTEN
    Deze website is de eigendom van Next Tech en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Op deze website kunt u informatie hierover raadplegen, printen en downloaden voor eigen gebruik. Het is verboden om de inhoud (teksten, beelden, logo’s) volledig of gedeeltelijk te verspreiden voor beroeps- en/of commerciële doeleinden en om deze inhoud openbaar te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Next Tech.
  2. INHOUD
    De informatie op deze website is onderhevig aan wijzigingen, verbeteringen en updates zonder voorafgaande kennisgeving. Deze website is gekoppeld aan externe websites, Next Tech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de toegankelijkheid van bepaalde websites van derden.
  3. TOEPASSELIJKE WETGEVING
    Op deze website is de Belgische wetgeving van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van Luik zijn bevoegd voor eventuele geschillen met betrekking tot deze website.